Facebook
Help-in na Instagramu
Nabídka našich služeb Projekty v realizaci Pomoc, která nic nestojí AMBASADORKA Help-in Vyhledávání
Vyhledávání
Google

Anketa

Anketa Kterou z našich služeb považujete za nejpotřebnější?
Pečovatelská služba
681
681
Rodinná asistence
699
699
Sociální poradna
452
452
Nechceme do dětského domova

Hlavním záměrem projektu bylo zabránit nebo minimalizovat nařízení ústavní výchovy pro cca 50 dětí ve 25 rodinách, příp. umožnit návrat 5 dětem z výkonu ústavní výchovy v regionu, pro který MěÚ Bruntál vykonává rozšířenou působnost státní správy. Cílovou skupinou byly a jsou rodiny z různých důvodů ohrožené sociální dysfunkcí. U těchto rodin byla výchovná prostředí pro děti nebo způsob plnění rodičovské zodpovědnosti v takovém stavu, že hrozilo odebrání dětí z tohoto přirozeného prostředí nebo naopak podmínky neumožňovaly jejich návrat. Prostřednictvím poskytnutí podpory formou individuální rodinné asistence, která byla poskytována v období 1. 7.2008 až 31. 12. 2009 celkem ve 35 rodinách a 28 je aktivních ke dni ukončení projektu, můžeme konstatovat stabilizaci poměrů ve 3 rodinách tak, že cíle asistence byly splněny a žádná regulace nenastala. Ve 3 rodinách asistence skončila z důvodu nespolupráce resp. pouze formální ( zde byly podány 2 návrhy na ústavní výchovu viz. aktivita č. 12 a 1 byla ukončena na žádost rodiny), v 1 případě se rodina odstěhovala a v případě 28 běžících rodin došlo alespoň k částečnému zlepšení poměrů u 26 rodin, takže lze konstatovat, že záměr se podařil naplnit

Výstupy projektu lze shrnout takto:

 1. Je vytvořen systém práce s dysfunkčními rodinami: stav konečný
  • MěÚ spolupracuje (proběhly stáže, probíhají porady týmů, individuální konzultace, jsou sepsána pravidla spolupráce, finanční spoluúčast je zajištěna)
  • jsou přijati a proškoleni 3 asistenti
  • jsou zřízena a vybavena 3 pracoviště
 2. Cílová skupina je informována o nabízené službě a souhlasí s jejím zavedením: stav k poslednímu dni trvání projektu
  • je vytištěno a postupně distribuováno 900 ks letáků + 200 ks je ještě k dispozici (vyšší počet –sleva)
  • bylo osloveno a vybráno 54 rodin (vyšší úspěšnost OSPOD při nabídce služby, nebylo nutné oslovit 60 rodin, abychom dosáhli konečného stavu 24 rodin)
  • 35 rodin souhlasilo se zavedením služby
 3. Dysfunkční rodiny využívají rodinou asistenci: stav k poslednímu dni trvání projektu
  • 35 rodin vyplnilo dotazník
  • 31 rodin má zpracováno IPP (sanační plán) - u 3 spolupráce skončila ještě před zpracováním a u 1 bude teprve zpracován
  • 28 rodin využívvalo RA – 3 byly ukončeny pro splnění cíle


Splnění cílů projektu:
 1. Dojde k obnovení nebo vrácení stability v rodinách, jejich funkčnosti a opětovnému získání způsobilosti rodičů k výchově dětí na Bruntálsku: stav k poslednímu dni trvání projektu
  • Došlo ke zlepšení alespoň 1 kvalitativního ukazatele (viz. začátek kapitoly C1) u 30 rodin tj. 85,7 % .
 2. Rozvoj kapacit poskytovatele registrací nové služby: stav konečný
  • Splněno – registrace udělena

Splnění záměru projektu:
Zabráněno bude nařízení ústavní výchovy dětem ze sociálně slabých rodin resp. se umožní návrat dětem zpět do rodiny

 • bylo přerušeno řízení o nařízení ústavní výchovy pro 5 dětí s odkladem na leden 2010 a s ohledem na výsledky asistence (návrh byl pro zlepšení v lednu 2010 zamítnut)
 • ve 30 rodinách nemá v současné době OSPOD záměr nařídit ústavní výchovu
 • v 1 rodině byl podán návrh na zrušení soudního dohledu
 • pro 3 děti se po návratu z dětského domova podařilo stabilizovat situaci, že mohou žít v rodině

Záměr projektu se podařilo překročit v počtu rodin, se kterými rodinná asistence pracovala, a kde nebyla výchovná opatření uplatněna.


Projekt měl definovány 3 cílové skupiny:
Zabráněno bude nařízení ústavní výchovy dětem ze sociálně slabých rodin resp. se umožní návrat dětem zpět do rodiny

 1. Rodiče nebo jiné fyzické osoby zodpovědné za výchovu
  Cílem bylo prostřednictvím asistence zastavit či minimalizovat jejich ekonomický či sociální propad a obnovit stabilitu poměrů a funkčnosti tak, aby se snížilo riziko rozpadu rodiny formou umístění dětí v ústavní výchově.
  Jednalo se o 52 dospělých účastníků projektu, přičemž 43 bylo biologických rodičů a 9 osob zodpovědných za výchovu bylo z tzv. náhradní péče (pěstouni, poručníci). Zpětná vazba byla získávána průběžně při výkonu asistence
 2. Děti osob z cílové skupiny č. 1
  Cílem bylo eliminovat vnější ohrožení nebo vnitřní důsledky, které způsobily ekonomický a sociální propad , tj. ohrožení ústavní výchovou a projevy v podobě zhoršení prospěchu, záškoláctví, citové deprivace, zdravotní problémy atp.. Počet dětí byl 80 a jejich věkové složení bylo následující :
  0-5 let:23
  6-10 let:19
  11-14 let:24
  15-18 let:14

  Díky zlepšení poměrů v rodině se podařilo ke dni ukončení projektu minimalizovat záměr nařízení ústavní výchovy u 65 dětí, u 5 se podařilo bezprostředně zastavit řízení o ústavní výchově a 3 mohly zůstat po návratu z dětského domova v rodině. U 7 dětí byla nařízena nebo je navržena ústavní výchova.
 3. Zaměstnanci poskytovatele
  výstupem projektu jsou dvě nová pracovní místa ve společnosti, oba přijatí asistenti splňují odbornost i stupeň vzdělání pro výkon předmětné činnosti, přitom jde v obou případech o první zaměstnání v oboru. Zpětná vazba je tedy pozitivní.

Záměr projektu se podařilo překročit v počtu rodin, se kterými rodinná asistence pracovala, a kde nebyla výchovná opatření uplatněna.

Konkrétní výsledky realizace projektu:
Z 35 rodin zařazených do projektu bylo dosud hodnoceno 34 (1 byla ve službě krátce) s těmito výsledky v kvalitativních ukazatelích :

 1. zlepšení ekonomické situace - celkem 20 (z níže uvedených kritérií se zlepšilo alespoň jedno)
  • sjednání splátkových kalendářů – 12 rodin
  • průběžný dohled nad hospodařením – 11 rodin
  • vyřízení dávek v hmotné nouzi – 4 rodiny
  • vyřízení dávek státní sociální podpory – 9 rodin
  • vyřízení dávek sociálního pojištění – důchod – 2 rodiny
  • registrace na ÚP – 8 rodin
  • zajištění zaměstnání – 2 rodiny
  • výkon zvláštního příjemce dávek – 1 rodina
 2. zlepšení bytových poměrů nebo péče o domácnost - 20
  • zajištění bytu -4 rodiny
  • dovybavení bytu – 1 rodina
  • zajištění azylového bydlení po soudním vystěhování – 1 rodina
  • úpravy a uspořádání domácnosti – 6 rodin
  • zlepšení hygienických podmínek - 12 rodin
  • dohled nad placením nájmu jako předpoklad pro udržení bydlení -10 rodin
 3. zlepšení osobního stavu dětí - 24 rodin
  • zajištění volnočasových aktivit - 19 rodin
  • zařazení dětí do MŠ – 5 rodin
  • zlepšení docházky do ZŠ, MŠ – 2 rodiny
  • zlepšení výkonu dětí ve škole – 9 rodin
  • přeřazení do speciální ZŠ s nižšími nároky - 3 rodiny
  • rozvoj kontaktů s vrstevníky – 5 rodin
  • zlepšení osobního stavu dětí prostřednictvím psychoterapie – 7 dětí
 4. obnovení kontaktů nebo soužití v rodině - 9 rodin
  • pomoc s výchovou nezletilé ze strany příslušníků rodiny – 1 rodina
  • obnovení kontaktu mezi rodiči a dětmi, které jsou u prarodičů – 1 rodina
  • podpora kontaktu syna a otce propuštěného z VTOS – 1 rodina
  • podpora kontaktu otce a dětí po rozvodu– 1 rodina
  • podpora rodinného prostředí při návratu dětí z dětského domova – 2 rodiny
  • prostřednictvím psychoterapie dospělých – 5 rodin
  • navázání vztahu mezi sourozenci a druhým rodičem – 2 rodiny
 5. zlepšení postavení rodiny v komunitě – 14 rodin
  • zlepšení komunikace se školou – 10 rodin
  • zlepšení komunikace s úřady – 11 rodin • Díky výše uvedeným výsledkům mohla být služba ukončena u 3 rodin – šlo o ukončení pro splnění cíle:
  1. rodina – zlepšil se prospěch a bylo zajištěno navazující studium nezletilého v péči babičky
  2. rodina - bylo zajištěno samostatné bydlení (přidělen byt) a žena se naučila hospodařit, což vedlo k jejímu osamostatnění a bratr byl svěřen do její péče
  3. rodina - byl zajištěn dohled nad nezletilou do doby svěření do pěstounské péče, díky čemuž nemusela být dočasně umístěna ve výchovném ústavu

 • Přestože se stav ve třech rodinách zlepšil ve 2 resp. 3 ukazatelích, byl podán návrh na ústavní výchovu:
  1. rodina - kvůli psychickému onemocnění svobodné matky z důvodu ohrožení zdraví roční dcery – zde byla asistence ukončena
  2. rodina pro ztrátu bydlení - matka se synem jsou nezvěstní, je po nich vyhlášeno celostátní pátrání, asistence pokračuje s otcem, aby byly vytvořeny podmínky pro možnost návštěv syna, který bude po nalezení umístěn do dětského domova
  3. rodina - z důvodu nepéče o 2 starší děti – asistence pokračuje, nejmladší dítě zůstává v rodin

 • Stav se nezlepšil ani v jednom ukazateli u 3 rodin – ukončeno pro nařízení ústavní výchovy ve 2 rodinách a ve třetí pro nespolupráci :
  1. rodina – z důvodu abúzu alkoholu matky k 31. 12. 2009
  2. rodina – z důvodu obvinění rodičů pro týrání nezletilých dětí
  3. rodina – ukončeno pro nespolupráci

loga sponzorů

Návštěvnost

Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!
eu.gif, 6,4kB
HELP-IN, o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál